გივი ქოჩორაძე – ტექნოლოგიების ტრანსფერტი და იმპორტ-ექსპორტი

ჯერ კიდევ ევროპისთვის ინოვაციების პირველ სამოქმედო გეგმაში (1996 წელი) იყო ნათქვამი, რომ უნდა გაიზარდოს მცირე საწარმოების უნარი აითვისონ ახალი ტექნოლოგიები