ინეზა გაგნიძე – განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში

ინეზა გაგნიძე - განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგ. და საქართველოს ინოვაციური განვითარების