ჩვენი პუბლიკაციები

გივი ქოჩორაძე – ტექნოლოგიების ტრანსფერტი და იმპორტ-ექსპორტი

ჯერ კიდევ ევროპისთვის ინოვაციების პირველ სამოქმედო გეგმაში (1996 წელი) იყო ნათქვამი, რომ უნდა გაიზარდოს მცირე საწარმოების უნარი აითვისონ ახალი ტექნოლოგიები

2021-08-12T15:10:43+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – ევროპული საინოვაციო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის სფეროში

2009 წლის დეკემბერში ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის საბჭომ განიხილა ევროპის საერთო სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკაში (ესპ) შესატანი ცვლილებების საკითხი. კერძოდ, იხილებოდა

2021-08-12T15:10:04+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირში და ევროინტეგრაცია

ამჟამად საინოვაციო პოლიტიკა ევროპული ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მაკროენომიკური ინსტრუმენტია. შესაბამისად, ამ პოლიტიკის მრავალრიცხოვანი კომპონენტის მართვა როგორც ევროკომისიის, ასევე ეროვნული და

2021-08-12T15:09:19+04:0014-07-2020|

ოლეგ შატბერაშვილი – ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა რეჟიმი ევროკავშირში და მისი ზეგავლენა ინოვაციაზე

ეკონომიკის ერთადერთი ტიპი, რომელიც ქვეყნის კონკურენტუნარიანობასა და კეთილდღეობის გრძელვადიან ზრდას უზრუნველყოფს, ინოვაციაზე ორიენტირებული ეკონომიკაა. ამას ამტკიცებს ეკონომიკური თეორიაც 1 და

2021-08-12T15:08:35+04:0014-07-2020|

იოსებ გოგოძე – ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში

საქართველოსთვის, აღმავალი ტემპებით ეკონომიკის განვითარების აუცილებლობისა და მკვეთრად გამოხატული დასავლური მისწრაფებებიდან გამომდინარე, ამჟამად უაღრესად აქტუალური ხდება ინოვაციური პროცესების შეფასებისა და

2021-08-12T15:07:50+04:0014-07-2020|

თამაზ მარსაგიშვილი – კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება

მესამე ათასწლეულში ცივილიზაცია შევიდა ახალი ტექნოლოგიური `ნახტომის” ეპოქაში, რაც გამოიწვია საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა დარგში უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვამ (მიკროელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაციები, რობოტოტექნიკა,

2021-08-12T15:07:13+04:0014-07-2020|

ო. შატბერაშვილი – საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა

ლიბერალური დემოკრატია, როგორც ქვეყნის მართვის დღემდე ცნობილი ყველაზე ეფექტური ფორმა, ფართოდაა აღიარებული მსოფლიოში. მისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკური ძალებისა და ინტერესების შეჯიბრებითობა,

2021-08-12T15:05:36+04:0014-07-2020|

ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები

ასოციაციამ `ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის” მიზნად დაისახა მსოფლიოსა და საქართველოს საინოვაციო პოლიტიკია და პროცესების სისტემატური შესწავლა საქართველოში დაინტერესებული წრეების

2021-08-12T15:04:47+04:0014-07-2020|

ფიქრია წოწკოლაური, ინეზა გაგნიძე – ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში

ეკონომიკის გლობალიზაციამ თავისი ახალი გამოწვევებით ძალზე მცირე დროში შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი. ამ ახალ გარემოში ევროპა ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი თუ

2021-08-12T15:04:03+04:0013-07-2020|