EaP-EU პროექტის ანგარიში

ESIDG-მ გამოაქვეყნა პროექტის ანგარიში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისა და ევროკავშირის თანამშრომლობის გაღრმავება კვლევასა და ინოვაციაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეროვნული კვლევითი სისტემების შედარებითი