ეკონომიკის გლობალიზაციამ თავისი ახალი გამოწვევებით ძალზე მცირე დროში შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი. ამ ახალ გარემოში ევროპა ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი თუ არ გახდება უფრო მეტად ორიენტირებული ინოვაციებზე, მომხმარებელთა მოთხოვნასა და საბაზრო უპირატესობების მოპოვებაზე.

 

ტექსტი სრულად