პროექტის ზოგიერთი საშუალედო შედეგი

ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კვლევისა და შემუშავების (კ&შ) ეროვნული სისტემების მონაცემები
(სტანდარტული მაჩვენებლები)

 1. კვლევისა და შემუშავების (კ&შ) ხარჯები, როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) %
 2. შერჩეულ ქვეყნებში მკვლევართა რაოდენობა მილიონ მოსახლეზე
 3. სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიების საშუალო წლიური რაოდენობა 2000-2018
 4. კვლევისა და შემუშავების (კ&შ) დაფინანსების წყაროები, 2018, %
 5. მკვლევართა განაწილება კვლევისა და შემუშავების (კ&შ) დისციპლინების მიხედვით, 2016, %
 6. სომხეთი: კვლევისა და შემუშავების (კ&შ) საერთო ხარჯები, როგორც მშპ-ს წილი,% და როგორც საქმიანობის სფეროს წილი, %
 7. უმაღლეს განათლებაზე ხარჯები, როგორც მთავრობის მიერ განათლებაზე გაწეული ხარჯების წილი, 2000-2018.

 

 

 

ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კვლევისა და შემუშავების (კ&შ) ეროვნული სისტემების
ადამიანურირესურსების მონაცემები (არასტანდარტული მაჩვენებლები)

 1. პოლონელ მკვლევართა (ყველა კვალიფიკაციის) რაოდენობების შეფარდება ქვეყანასა და დიასპორაში
 2. უკრაინელ მკვლევართა (ყველა კვალიფიკაციის) რაოდენობების შეფარდება ქვეყანასა და დიასპორაში
 3. უკრაინელ მაღალკვალიფიციურ მკვლევართა დიასპორის განაწილება ქვეყნების მიხედვით
 4. მაღალკვალიფიციურ მკვლევართა წილი პოლონელ ადგილობრივ მკვლევართა შორის
 5. მაღალკვალიფიციურ მკვლევართა წილი უკრაინელ ადგილობრივ მკვლევართა შორის
 6. მაღალკვალიფიციურ მკვლევართა წილის ცვლილება ქართველ ადგილობრივ მკვლევართა შორის
 7. მაღალკვალიფიციურ მკვლევართა წილის ცვლილება უკრაინელ ადგილობრივ მკვლევართა შორის
 8. ქვეყანაში მომუშავე კვალიფიციურ მკვლევართა (მაღალკვალიფიციურ მკვლევართა და მეცნიერების დოქტორების) რაოდენობა ათას მოსახლეზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში
 9. ქვეყანაში მომუშავე მაღალკვალიფიციურ მკვლევართა და მეცნიერების დოქტორთა რაოდენობების შეფარდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში