ლიბერალური დემოკრატია, როგორც ქვეყნის მართვის დღემდე ცნობილი ყველაზე ეფექტური ფორმა, ფართოდაა აღიარებული მსოფლიოში. მისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკური ძალებისა და ინტერესების შეჯიბრებითობა, თავისუფალი და პატიოსანი არჩევნები, კანონის უზენაესობა, ძალაუფლების დანაწევრება, ხელისუფლების კონსტიტუციური შეზღუდვა _ მდგრადი განვითარების აუცილებელი პირობებია. ამავე დროს, მსოფლიო პრაქტიკა გვაGვენებს, რომ დემოკრატიის ერთსა და იმავე საფეხურზე მყოფი ქვეყნები, მოსახლეობის კეთილდღეობის თვალსაზრისით (მაგალითად, მთლიანი შიდა პროდუქტის სიდიდის, მისი განაწილებისა და ზრდის ტემპის, ადამიანური განვითარებისა და სხვა მაჩვენებლების მიხედვით)

სრული ტექსტი