ოლეგ შატბერაშვილი – EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

პოლიტიკა, მცირე და საშუალო საწარმოების (მსს) მიმართ, ევროპული ეკონომიკური სტრატეგიის ერთ-ერთი ბურჯია, როგორც საერთოევროპულ, ასევე წევრი ქვეყნების დონეზე. იგი ჩამოყალიბებულია `ევროპულ ქარტიაში მცირე საწარმოებისთვის” და “მცირე ბიზნესის აქტში ევროპისთვის” და ასახულია ყველა წევრი ქვეყნის კანონმდებლობაში. ევროკავშირი, ამ საკითხისადმი ყურადღებისა და ნორმატიული ბაზის დახვეწილობის თვალსაზრისით, მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერია, თუმცა გამონაკლისს არ წარმოადგენს. ანალოგიური სტრატეგიები ყველა განვითარებულ და წარმატებულ განვითარებად ქვეყანას გააჩნია

 

სრული ტექსტი
.