ინოვაციური ბიზნესი მსოფლიო განვითარების მთავარი ძალაა, რაც მთელს მსოფლიოში მის პრიორიტეტულობას განაპირობებს. მოვიყვანოთ რამდენიმე რიცხვითი მონაცემი, რომელიც ინოვაციური ბიზნესის სფეროში ძალთა თანაფარდობას ახასიათებს. მსოფლიოში მეცნიერებატევედი პროდუქციის წარმოებას უზრუნველყოფს 50-55 მაკროტექნოლოგია, ამასთან, 46 მათგანს 7 მოწინავე განვითარებული ქვეყანა ფლობს.

სრული ტექსტი