ასოციაციამ `ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის” მიზნად დაისახა მსოფლიოსა და საქართველოს საინოვაციო პოლიტიკია და პროცესების სისტემატური შესწავლა საქართველოში დაინტერესებული წრეების ინფორმირების მიზნით. ამ მიზნის დასახვა განაპირობა საქართველოში მეცნიერების რეფორმის თაობაზე მიმდინარე დებატებმა, სადაც მონაწილე მხარეების არასაკმაო ინფორმირებულობა გამომჟღავნდა. ასოციაცია მიზნის მიღწევას ცდილობს სათანადო კვლევის, სასემინარო მუშაობისა და პუბლიკაციების მეშვეობით.

 

სრული ტექსტი