დავით გაბუნია – სამრეწველო საკუთრების დაცვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები

 

სამრეწველო (ინტელექტუალური) საკუთრების დაცვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინოვაციური და ეკონომიკური პროცესების წარმართვაში. მისი ადგილი და
როლი განსაკუთრებით გამოიკვეთა ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის პირობებში, რომლის განმსაზღვრელ ელემენტებს სამრეწველო საკუთრების ობიექტები წარმოადგენს. დღეს სამრეწველო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემები და მისი დაცვის გაუმჯობესების გზები მოქცეულია როგორც ეროვნული მთავრობების, ისე რეგიონალური და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთ ქვაკუთხედს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება _ ტრიპსი წარმოადგენს.

 

სრული ტექსტი