ა. დევაძე – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ინოვაციური მიდგომები აჭარაში. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონ.საინოვაც.პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.

 

ევროკავშირის მიერ შემუშავებული და განხორციელების პროცესში მყოფი პოლიტიკის პოზიტიური შედეგები სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე სახეზეა. საქართველოსთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია ამ პოლიტიკის გატარებაში აქტიური ჩართულობა. განსაკუთრებით აქტუალურია ქვეყანაში აგრარული სფეროს განვითარების ხელშემწყობი ყველა რესურსის მობილიზაცია და მიზნობრივი გამოყენება.

 

სრული ტექსტი