ამირან ბრეგვაძე – პლაჟის წარმოქმნის და სანაპირო დაცვის საინჟინრო ასპექტები. ელ. წიგნში: ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავ. პარტნიორ. პროგ.

 

მრავალწლიანი დაკვირვებების ანალიზმა აჩვენა, რომ ზღვის სანაპირო ზოლი, მოქმედი ბუნებრივი პროცესების პროგნოზირებისა და შესწავლის თვალსაზრისით, შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც რთული დინამიკური სისტემა, რომელიც ძალიან მგრძნობიარეა გარე ზემოქმედების მიმართ. კერძოდ, უკანასკნელ წლებში ზღვამ კატასტროფულად წარეცხა გრიგოლეთის და ფოთის სანაპირო ზოლი და, მიუხედავად სპონტანურად გატარებული მრავალი საინჟინრო ღონისძიებისა, მნიშვნელოვანი ეროზია გამოიწვია.

 

სრული ტექსტი