ქართული პუბლიკაციები

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

ოლეგ შატბერაშვილი - EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

ოლეგ შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

ინეზა გაგნიძე - განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანებს შორის ურთიერთობის გაზრდაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგ. და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

თამაზ მარსაგიშვილი - საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავ. პარტნ. პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები.

დავით გაბუნია - სამრეწველო საკუთრების დაცვა. წიგნში ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები

ნ.ასლამაზიშვილი - ინოვაციების მხარდამჭერი საფინანსო ინსტრუმენტები

გივი ქოჩორაძე - ტექნოლოგიების ტრანსფერტი და იმპორტ-ექსპორტი

ოლეგ შატბერაშვილი - ევროპული საინოვაციო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის სფეროში

ოლეგ შატბერაშვილი - მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირში და ევროინტეგრაცია

ოლეგ შატბერაშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა რეჟიმი ევროკავშირში და მისი ზეგავლენა ინოვაციაზე

იოსებ გოგოძე-ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში

თამაზ მარსაგიშვილი - კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება

ფიქრია წოწკოლაური, ინეზა გაგნიძე - ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში

თამაზ ვაშაკიძე - ინოვაციური მცირე საწარმოების მხარდაჭერა

საიტი არ გამოხატავს ევროკავშირის თვალსაზრისს და მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ასოციაცია "ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის".