ქართული პუბლიკაციები

ანზორ დუნდუა-საქართველოს ენერგორესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია:სოფლად დასახლების ენერგომომარაგება

ინეზა გაგნიძე - აღმოსავლეთის პარტნიორობა:განათლებისა და მეცნიერების როლი ადამიანთა შორის ურთიერთობის გაღრმავებაში

ო. შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა: შესაძლებლობები აღმოსავლეთის პარტნიორობის ჩარჩოებში

ო. შატბერაშვილი - EaP და ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოები

ო. შატბერაშვილი - EaP და საინოვაციო პროცესები სოფლის მეურნეობაში

თ. მარსაგიშვილი - საინოვაციო პროცესები ენერგოუსაფრთხოებასა და გარემოს მართვაში: ხედვა დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან

დავით გაბუნია - სამრეწველო საკუთრების დაცვა

გიორგი ბერუჩაშვილი - ინოვაციური ეკონომიკური პოლიტიკის აქტუალობა

გიორგი ბერუჩაშვილი - ცოდნისმიერი ეკონომიკა - საქართველოს მომავალი

ოლეგ შატბერაშვილი - მეცნიერების განვითარება საქართველოში

ნანა ასლამაზიშვილი - ინოვაციების მხარდამჭერი საფინანსო ინსტრუმენტები

გივი ქოჩორაძე - ტექნოლოგიების ტრანსფერტი და იმპორტ-ექსპორტი

ოლეგ შატბერაშვილი - ევროპული საინოვაციო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის სფეროში

ოლეგ შატბერაშვილი - მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა ევროკავშირში და ევროინტეგრაცია

ოლეგ შატბერაშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა რეჟიმი ევროკავშირში და მისი ზეგავლენა ინოვაციაზე

იოსებ გოგოძე-ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში

თამაზ მარსაგიშვილი - კვლევა და შემუშავება როგორც საინოვაციო რესურსი და ევროპის გაერთიანება

ფიქრია წოწკოლაური, ინეზა გაგნიძე - ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში

თამაზ ვაშაკიძე - ინოვაციური მცირე საწარმოების მხარდაჭერა

საიტი არ გამოხატავს ევროკავშირის თვალსაზრისს და მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ასოციაცია "ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის".